SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2012 
ECCE SACERDOS MAGNUS

Liepos 22–29 d., Marijampolė

Apie stovyklą

Kasmetiniai grigališkojo choralo kursai jau antrus metus vieši Marijampolės marijonų vienuolyne. Šiuose vasaros kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu.

Savaitės programa sudaryta iš dviejų esminių dalių: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje).

Šios grigališkojo choralo savaitės tema „Ecce sacerdos magnus“ („Štai didis kunigas“) bus skirta palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio garbei. Savaitės metu liturgijoje giedosime giesmes, skirtas palaimintajam ganytojui, didžiam Lietuvos kunigui, melsdami dvasios dovanų, gerumo, padedančio nugalėti blogį, Dangaus ženklų, padėsiančių Palaimintąjį iškelti į šventųjų garbę. Taip Lietuvos choralistai paminės palaimintojo Jurgio Matulaičio jubiliejinius metus.

Savaitės metu dalyviai turės tradicinę vienos dienos išvyką – šiais metais lankysis Kauno seserų benediktinių vienuolyne, kur drauge su seserimis giedos liturgines valandas (tradiciškai transliuojamas Marijos radijo), melsis Rožinį, giedos Mišiose.

Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji:

• jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. Antonino Albarosa ir Ján Veľbacký) ir vargonininkės Agnės Petruškevičiūtės koncertas Marijampolės bazilikoje šeštadienį, 2012 m. liepos 28 d., 19 val. Įėjimas laisvas;
• iškilmingos Mišios Marijampolės bazilikoje sekmadienį, 2012 m. liepos 29 d., 12 val.

Apie studijas

Kursuose dėstys patyrę grigališkojo choralo žinovai. Vienas jų – pasaulinio garso choralo autoritetas prof. dr., dr. h.c. Antonino Albarosa (Italija). Grigališkosios semiologijos tėvo Eugène Cardine OSB mokinys, studijavo klasikinę filologiją Katanijos universitete, muziką Palermo Vinčenco Belinio konservatorijoje, muzikinę paleografiją Parmos universitete. Daugelį metų dėstė grigališkąjį choralą Popiežiškajame sakralinės muzikos institute Romoje (Pontificio Istituto di Musica Sacra), muzikos paleografiją ir semiologiją Udinės universitete, taip pat Parmos, Bolonijos ir Mesinos universitetuose. Vienas Tarptautinės grigališkojo choralo studijų asociacijos (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – AISCGre) įkūrėjų, jos garbės prezidentas, Italijos skyriaus pirmininkas. Daugelio mokslinių publikacijų autorius, vadovauja choralo kursams Europoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje. Grigališkojo choro „Mediae Aetatis Sodalicium“ vadovas. 2008 m. Šv. Tėvas jam suteikė Popiežiškojo sakralinės muzikos instituto garbės mokslų daktaro vardą.

Sutikęs būti pagrindiniu Savaitės mokytoju, prof. Antonino Albarosa vadovaus ir jungtiniam dalyvių chorui „Cantores Montis Pacis“, parengs ir diriguos baigiamąjį koncertą.

Kunigas, doc. dr. Ján Veľbacký (Slovakija), baigęs teologijos studijas Laterano universitete Romoje, atsidėjo sakralinės muzikos studijoms. Jas baigęs Popiežiškajame sakralinės muzikos institute Romoje (Pontificio Istituto di Musica Sacra), ten įgijo ir grigališkojo choralo daktaro laipsnį. Šiuo metu dėsto Košicės konservatorijoje bei Ružomberoko katalikų universitete. Košicės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas, daugelio religinės muzikos asociacijų narys. Už mokslo darbus apdovanotas Ružomberoko katalikų universiteto rektoriaus (2009 m.) bei Šveicarijos muzikologų draugijos „Cantus Gregoriani Helvetici“ (2010 m.) premijomis. Vadovavo grigališkajam chorui „Schola Cantorum Cassoviensis“, dabar dirba su choru „Jubilus“ bei vokaline grupe „Voces Gregorianae Cassovienses“.

Marijampolėje kun. Ján Veľbacký vadovaus grigališkojo choralo repeticijoms, liturgijai, rengs baigiamojo koncerto programą, jame diriguos.

Kunigas Vilius Sikorskas Romos Popiežiškajame sakralinės muzikos institute įgijo bažnytinės muzikos magistro laipsnį. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete doktorantas, lektorius, Kauno metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas. Stovykloje vadovaus liturgijai, dvasinėms konferencijoms, rūpinsis Savaitės dalyvių sielovada.

 

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITEI „MARIJAMPOLĖ 2012“ PASIBAIGUS

 

Ecce sacerdos magnus – štai didis kunigas. Toks jau septintuosius metus iš eilės rengiamų grigališkojo choralo kursų šių metų leitmotyvas. Didis kunigas – palaimintasis Jurgis Matulaitis, didis suvalkietis, Marijonų vienuolijos atnaujintojas, Vilniaus vyskupas, Lietuvos bažnytinės provincijos tvarkytojas, vienuolijų reformuotojas. 2012 – Jo jubiliejiniai metai. Į švenčiančiųjų gerbėjų chorą įsiliejo ir Lietuvos choralistai, vėl susirinkę paskutiniąją liepos savaitę Marijampolėje...

Tradicijos tęstinumas. Nekintami, šventai saugomi dalykai Savaitėje: liturginis dienos maldos ritmas. Reguliarios liturginės valandos ir Šv. Mišios. Choro „Cantores Montis Pacis“ ataskaita visuomenei ir religinės muzikos mylėtojams – baigiamasis koncertas Savaitės pabaigoje. Ar tai būtų Kauno Įgulos bažnyčia, ar Poznanės, Le Mano, Paryžiaus ar Marijampolės bazilikos. Būtinai kartu su vargonininkais – geriausiais, drąsiausiais, kūrybingiausiais. Pastaruosius dvejus metus – su autoritetingiausiais užsienio grigališkojo choralo specialistais, mokytojais, dirigentais.

Profesorius Antonino Albarosa, nepaisydamas garbingo amžiaus, energingai ėmėsi rengti savąją koncerto dalį, dirbti su solistais, vyrų ir moterų grupėmis, sudarytomis iš labiausiai patyrusių, puikių visokeriopų kvalifikacijų giesmininkių. Nebuvo lengva. Šventųjų Ganytojų liturgijos grigališkasis repertuaras nėra labai įprastas choralistams, savo bažnyčiose giedantiems dažniausiai sekmadieniais. O dar mokytasi iš naujosios redakcijos choralo knygos – Graduale Novum, kuri dėl įvairių priežasčių nelengvai skinasi kelią Lietuvoje. Profesorius atkakliai ir reikliai dirbo ir, išties, pasiekė savo. Įdomios ir turiningos buvo jo teorinės paskaitos: „Grigališkojo choralo semiologija ir interpretacija: Velykų dienos mišios” bei ”Kyrie struktūra”, iliustruotos gausiais rankraščių pavyzdžiais. Ir visa tai perpinta turtingomis asmeninės patirties reminiscencijomis – didžiausio grigališkosios semiologijos autoriteto Dom Eugéne Cardine OSB mokinys neabejotinai turi kuo pasidalinti. Nors šiemet choralistai Savaitės metu nenuvyko į Palendrius, profesorius prieš prasidedant savaitei lankėsi benediktinų vienuolyne, kur širdingai bendravo su vienuoliu t. Gerard de Martel, prisimindami Solesmes laikus. Prof. A. Albarosa vizito pradžioje maloniai priėmė Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje – arkivysk. Luigi Bonazzi.

Kun. doc. dr. Ján Veľbacký iš Slovakijos asmeninis žavesys, charizmatiškumas, komunikabilumas nepaprastai traukė visus Savaitės dalyvius. Aktualios buvo ir jo dėstytos temos apie nuolat keliaujančią ir atsinaujinančią Bažnyčią: „Grigališkosios melodijos tautinėmis kalbomis: principai, kriterijai, problemos“, „Inkultūracija ir kūrybiškumas – naujos liturginės muzikos perspektyvos Bažnyčioje po II Vatikano susirinkimo“ bei „Valandų liturgija po II Vatikano susirinkimo – krikščioniškos maldos modelis“. Šiam mokytojui teko dirbti su didžiuoju „Cantores Montis Pacis“ choru – visais dalyviais – daliai kurių dalyvavimas koncerte buvo nepaprastas išbandymas. Ir išties pavyko...

Kun. Vilius Sikorskas – reguliarusis Savaitės dvasios tėvas ir pradedančiųjų naujokų mokytojas, dėstęs choralo pagrindus. Tarnaujantis savo gimtojoje vyskupijoje bei Kauno kunigų seminarijoje ir Teologijos fakultete, sukaupęs didžiulę liturginę, giedojimo bei žinių patirtį Prancūzijoje bei Romoje – Savaitės organizatorių draugas ir bendražygis nuo 1990 metų.

Nepaprastai nuoširdūs naujieji draugai iš Maskvos suteikė Savaitei naujų spalvų, gyvo bendravimo. Jų krikščioniškas uolumas, aktyvumas, spinduliuojanti dvasia labai praturtino stovyklos skiautinį. Iš Kauno atsiųstos mokytis sesutės benediktinės s. Pija ir s. Leticija žavėjo savo muzikalumu, gera nuotaika, disciplina. Įdomu buvo vėl susitikti su s. Celina – Kauno benediktinių giedojimo magistre, vienuolijos Motinėle, visa bendruomene. Kaune Šv. Mikalojaus bažnyčioje pas seseris benediktines pirmą kartą Savaitės dalyviai recitavo lotyniškai Rožinį. Vilniaus arkikatedros bazilikos choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė ne tik koncerte puikiai pagrojo Ch. Tournemire‘o, Ch.M. Vidor‘o ir M. Regerio kūrinius, bet ir visą savaitę kartu mokėsi choralo paslapčių. Savaitėje mirgėjo naujų dalyvių veidai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Trakų. Susiformavo profesionalių muzikologių sekcija, sugrįžo pirmojo Pažaislio savaitės raktininkė ir „Vatikano radijo“ balsas – Marija. Ar nieko netrūksta, ar visi skaniai pamaitinti, paguldyti – diskretiškai stebėjo ramus Agnės žvilgsnis. Netrūko vertėjų iš italų kalbos... Šv. Mišias su Savaitės dalyviais aukojo abu Vilkaviškio vyskupai – ordinaras vysk. R. Norvila bei vysk. emeritas J. Žemaitis.

Visos Savaitės Mišios, išskyrus šv. Brigitos ir Šv. apaštalo Jokūbo šventinėmis dienomis, buvo aukojamos pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio garbei, skaitoma speciali visuotinė malda, prašant iškelti jį altorių garbę. Choralistai lankėsi arkivyskupo tėviškėje Lūginėje bei puikiai įrengtame ir įdomiame t. Marijonų tvarkomame muziejuje.

Radijo eterio gausa. Marijos radijo „Musica sacra“ laida apie rengiamą Savaitę, tiesiogiai transliuotos trejos Mišios iš Marijampolės bazilikos su J.E. vyskupu R. Norvila, iš Kauno seserų benediktinių bažnytėlės, taip pat Rožinis ir Mišparai. Vatikano radijo reportažas Savaitei pasibaigus. Gausu baigiamojo koncerto fragmentų Youtube portale, net Talentų vakaro akimirkų.

Abu mokytojai iš užsienio nuoširdžiai pripažino, kad nesitikėjo tokio kursų intensyvumo, sugebėjimo suderinti mokslinius, profesionaliuosius bei dvasinius, maldos dalykus. Toks Savaitės modelis, propaguojamas Lietuvoje, išties yra unikalus. Sieksime saugoti šią vasaros akademijų tradiciją.

Nuoširdžiai dėkojame Kultūros rėmimo fondui, Marijampolės savivaldybei, Vilniaus arkikatedrai bazilikai ir kitiems rėmėjams.

Iki naujų pasimatymų ir naujų įdomių kūrybinių ir dvasinių projektų!

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija

 


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.