SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

In nativitate S. Ioannis Baptistae. Šv. Jono Krikštytojo gimimas

IN. Is. 49,1.2, Ps. 91

Dominus fortitudo plebis suae, et protector salutarium Christi sui est: salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae, et rege eos usque in saeculum. Ps. Ad te Domine clamabo, Deus meus ne sileas a me: nequando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum.

Mane Viešpats pašaukė mano vardu iš mano motinos įsčių. Mano lūpas padarė aštriu kalaviju, savo rankos priedangoje mane apsaugojo, padarė mane lyg rinktine ietimi. Ps. Gera yra išpažinti Viešpatį ir giedoti tavo vardui, o Aukščiausiasis.

 

GR. Ier. 1,5. V. 9

Priusquam te formarem in utero, novi te: et antequam exires de ventre, sanctificavi te. V. Misit Dominus manum suam, et tetigit os meum, et dixit mihi.

Dar prieš sukurdamas įsčiose, aš tave pažinau, dar prieš tau gimstant iš įsčių, tave pašventinau. V. Viešpats ištiesė savo ranką, palytėjo mano lūpas ir man tarė.

 

AL. Lc. 1,76

Tu, puer, propheta Altissimi vocaberis: praeibis ante Dominum parare vias eius.

Tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti.

 

OF. Ps. 91,13

Iustus ut palma florebit: sicut cedrus, quae in Libano est, multiplicabitur.

Teisusis žaliuos lyg palmė, gausės lyg kedras, augantis Libane.

 

CO. Lc. 1,76

Tu, puer, propheta Altissimi vocaberis: praeibis ante Dominum parare vias eius.

Tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti.

 

EVANGELIJOS SKAITINIO MEDITACIJA
(iš sekmadienių mišiolėlio „Gyvoji duona“)

 

Tavo prašymas išklausytas

Be abejonės, Dievas viską žino ir girdi. Jis regi ir pažįsta net mažiausias mūsų mintis. Tačiau sakoma, kad Jis mato mūsų skurdą, kada iš jo vaduoja, ir kad Jis girdi mūsų maldas, kada jas išklauso. Ne visi mūsų sielos poreikiai ir ne visi jos maldavimai pasiekia tokį laipsnį, kad Dievas juos išklausytų. Kai Jis savo išmintyje mato, jog įdėta pakankamai laiko, uolumo ir ištvermės, tik tada Jis išklauso mūsų maldas ir išvaduoja iš mūsų blogybių. Tuomet sakome, jog Jis mus mato ir mūsų klausosi. Tai konstatuojame Išėjimo – Egzodo – įvykyje: keturis šimtus metų Izraelio vaikai vergavo Egipte, kai Dievas tarė Mozei: „Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus […] ir nužengiau jų išgelbėti…“ (plg. Iš 3, 7). Bet juk Jis visada matė šią priespaudą; tačiau jis tik tuomet sako priespaudą matąs, kada Jis nori ją nutraukti. Taip pat šventasis Gabrielius sako Zacharijui: „Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas“ (Lk 1, 13). Tai reiškė, kad Zacharijui suteiks sūnų, kurio jis ilgus metus prašė; vis dėlto Dievas visada girdėjo jo maldą. Taigi kiekviena siela turi suprasti, kad jeigu Dievas jai nesuteikia greitos pagalbos varge ar neišklauso jos maldų, tai nereiškia, jog Dievas neapgins sielos, kai norės (jeigu tik siela neprarado Jo palankumo); nes Jis yra, kaip sako Dovydas, „tvirtovė nuengtiesiems“ (Ps 9, 10).

Šv. Kryžiaus Jonas, † 1591


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.