SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Hebdomada X per annum. X eilinė savaitė

IN. Ps. 26, 1. 2. 3

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo? qui tribulant me inimici mei, infirmati sunt, et ceciderunt. Ps. Si consistant adversum me castra: non timebit cor meum.

Viešpats mano šviesa ir mano išgelbėjimas, ko man bijotis? Viešpats mano gyvenimo gynėjas, prieš ką man drebėti? Priešai, kurie mane vargina, nusilpo ir žuvo. Ps. Jei stotų prieš mane kariuomenė, mano širdis nebijos.

 

GR. Ps. 29, 2. V. 3. 4

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me: nec delectasti inimicos meos super me. V. Domine Deus meus, clamavi ad te et sanasti me: Domine, abstraxisti ab inferis animam meam, salvasti me a descendentibus in lacum.

Aukštinsiu tave, Viešpatie, nes mane užstojai ir mano priešams neleidai dėl manęs džiūgauti. V. Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi tavęs, ir mane išgydei. Viešpatie, ištraukei mano sielą iš Požemio, išgelbėjai mane nuo tų, kurie žengia į Duobę.

 

AL. Ps. 9, 5. 10

Deus, qui sedes super thronum, et iudicas aequitatem: esto refugium pauperum in tribulatione.

Dieve, kuris sėdi soste ir teisi teisingumą, būk nelaimėje vargšų priebėga.

 

OF. Ps. 12, 4. 5

Illumina oculos meos, nequando obdormiam in morte: nequando dicat inimicus meus: Praevalui adversus eum.

Apšviesk mano akis, kad neužmigčiau mirtyje, kad kada mano priešas nesakytų: Aš jį nugalėjau.

 

CO. Ps. 17, 3

Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus: Deus meus adiutor meus.

Viešpats mano atrama, mano priebėga ir mano gelbėtojas, mano Dievas, mano pagalbininkas.

 

EVANGELIJOS SKAITINIO MEDITACIJA
(iš sekmadienių mišiolėlio „Gyvoji duona“)

 

Mato namuose

Evangelijos skaitinys, kuris ką tik nuskambėjo jūsų, mylimieji, ausyse, tarsi ypatingas tarp kitų Viešpaties mus pamokančios išminties žodis atgaivina sielvartaujančią nusidėjėlių sąžinę, ištiesina glembančią sielą, pašalina bailumo ir nepasitikėjimo šiurpą ir nevilčiai pasidavusią širdį pakylėja į viršų, kad ši įgautų nuodėmių dovanojimo viltį. Nes išties, kas gi gali nusivilti dėl gausybės savo nuodėmių, kad ir kokios didelės jos būtų, girdėdamas, jog palaimintasis Matas, parsidavėliškai vaikęsis neteisėto pelno iš rinkliavos, ne vien tik yra nelauktai pašaukiamas, bet dar ir jam pavedamos dvi ypatingos dangiškosios kurijos tarnystės? Iš tikrųjų jis ir apaštalų tarybos viršūnę pasiekė, ir gavo privilegiją tarp šventų evangelistų būti pirmuoju.

Taip ir nutiko, kaip dabar pateikė evangelijos pasakojimas, jog Jėzui sėdint už stalo Mato namuose atėjo daugelis muitininkų ir nusidėjėlių ir sėdosi drauge prie stalo su Jėzumi bei jo mokiniais (plg. Mt 9, 10). Kam sąžinės graužatis dėl padarytų nuodėmių galėjo trukdyti prisiartinti prie Išganytojo, tuos intymi Mato ir Viešpaties bičiulystė skatino prieiti. Ir regėdami muitininką artinantis prie maloningumo šaltinio, patys, įgavę džiaugsmingos drąsos, jau daugiau nebedvejoja, ar eiti prie paties viešai atidengto šaltinio drauge su kitais nusidėjėliais.

O apie šį neįtikėtiną amžinojo šaltinio viešą atskleidimą per pranašą yra sakoma: „Tą dieną Dovydo namams ir visiems Jeruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmei ir nešvarumui nuvalyti“ (Zch 13, 1). Slaptas šaltinis, aišku, yra Tėvo Viengimis – neregimasis Dievas, o atviras šaltinis tikrai yra tas pats įsikūnijęs Dievas. Šis atviras šaltinis pagrįstai vadinamas „Dovydo namai“, kadangi tikrai mūsų Išganytojas pas mus atėjo iš Dovydo palikuonių. Taigi šį gailestingumo šaltinį, o fariziejiškoji puikybe! tu ketini užkimšti, išdidžiai pakelta galva ketindama užkirsti kelią prieiti trokštantiems ir nuo kaitros kenčiantiems. Pranašo Izaijo lūpomis tau buvo žadama šį troškulį numalšinti, kai sakoma: „Apipilsiu vandeniu ištroškusią žemę, srovėmis sausumą palaistysiu; išliesiu savo dvasią ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavųjų vaikų. Jie sužels it žolė, kaip gluosniai paupiuose“ (Iz 44, 3–4). Ir dar kartą tai tau buvo žadama šiais kitoje vietoje ištartais žodžiais: „būsi tu nelyginant laistomas sodas, kaip niekad neišsenkantis šaltinis“ (Iz 58, 11).

Šv. Petras Damianas, † 1072


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.