SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Feria secunda Paschae. Velykų antroji diena

IN. Ex. 13,5.9 et Ps. 104

Introduxit vos Dominus in terram fluentem lac et mel, alleluia: et ut lex Domini semper sit in ore vestro, alleluia, alleluia. Ps. Confitemini Domino, et invocate nomen eius: annuntiate inter gentes opera eius.

Viešpats įvedė jus į kraštą, tekantį pienu ir medumi, aleliuja. Ir tebūnie tai per amžius kaip Viešpaties įstatymas jūsų lūpose, aleliuja, aleliuja. Ps. Dėkokite Viešpačiui ir šaukitės jo vardo, skelbkite tautoms jo darbus.

 

GR. Ps. 117,24 et 2

Haec dies, quam fecit Dominus, exsultemus, et laetemur in ea. V. Dicat nunc Israel, quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia eius.

Štai diena, kurią Viešpats padarė, – šokinėkime iš džiaugsmo ir linksminkimės joje. V. Tesako dabar Izraelis, kad jis yra geras, kad jo gailestingumas yra amžinas.

 

AL. Mt. 28,2

Angelus Domini descendit de caelo: et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum.

Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, prisiartinęs nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo.

 

OF. Mt. 28,2.5.6

Angelus Domini descendit de caelo et dixit mulieribus: Quem quaeritis, surrexit, sicut dixit, alleluia.

Viešpaties angelas nužengė iš dangaus ir tarė moterims: „Tas, kurio ieškote, prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja“.

 

CO. Lc. 24,34

Surrexit Dominus, et apparuit Petro, alleluia.

Viešpats prisikėlė ir pasirodė Petrui, aleliuja.

 

EVANGELIJOS SKAITINIO MEDITACIJA
(iš sekmadienių mišiolėlio „Gyvoji duona“)

 

Jis yra gyvas

Tad, mano broliai, ką gi jums liudija jūsų širdies džiugesys dėl Kristaus meilės? Išties svarstau, ar teisingai – jūs matysite, kad jei tik kada nors mylėjote Jėzų, gyvą, mirusį ar atgimusį, šiandien, kai Bažnyčioje be paliovos aidi ir gaudžia prisikėlimo šauklių balsai, jūsiškė širdis džiūgauja jumyse ir taria: Pranešė man sakydami, kad Jėzus, mano Dievas, yra gyvas. Išgirdusi šitai, atgijo mano dvasia, kuri buvo apsnūdusi iš sielvarto, apsilpusi iš drungnumo, bemirštanti iš drąsos netekimo. Nes ir nusidėjėlius iš mirties prikelia džiugus šio laimingojo šauklio balsas. Vis dėlto tikrai nebegali turėti vilties ir užmaršty bus palaidotas tas, kurį Kristus, grįždamas iš požemio, paliko pragaro gelmėse. Iš šito tikrai sužinosi, kad tavo dvasia visiškai atgims Kristuje, jei nuoširdžiai sakys: „Gana man, jei Kristus gyvas.“

O, kokie ištikimi šitie žodžiai, kaip verti jie Jėzaus draugų; o, koks tyras tasai atsidavimas, kuris šitaip kalba: „Gana man, jei Kristus gyvas“. Jeigu jis gyvas, tai ir aš gyvas; nes nuo jo priklauso mano gyvybė; iš tiesų tai jis yra mano gyvybė, jis – mano tinkamumas. Ko gi gali man trūkti, jei Jėzus gyvas? Tetrūksta visa ko kito, niekas man nesvarbu, jei tik Jėzus gyvas. Vadinasi, jei jam patinka, verčiau tetrūksta man paties savęs; gana man, jei tik jisai pats gyvas. Kai Kristaus meilė taip sugeria visą žmogaus atsidavimą, kad nepaisydamas ir neprisimindamas savęs jis bejaučia vien Jėzų Kristų ir tai, kas yra Jėzaus Kristaus, – tik tada, mano nuomone, jame pagaliau būna tobula meilė. Tam, kuris šitaip esti paliestas, neturtas nebėra našta; jis nebejunta skriaudų, juokiasi iš įžeidimų, nepaiso nuostolių, mirtį laiko nauda; jis netgi nemano, kad miršta, nes žino, kad veikiau pereina iš mirties į gyvenimą, ir su pasitikėjimu sako: „Eisiu jo pamatyti prieš mirdamas.“

Pal. Gerikas Injietis, † 1157


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.